Гербът на град Хасково, лепнат върху кофа за боклук!

Гербът на град Хасково, лепнат върху кофа за боклук!
Какво значение да се възприема от жителите, а и от гостите на града, за същността, значението и идеята на този демонстративен символ?
Стъпвайки на дефиницията, че в съвремието символните знаци се интерпретират в представа за тъжденствена корелация между два компонента, следва ли да заключим, че Община Хасково олицетворява отпадъчен материал?

Коректно е да отчетем няколко аспекта, като на доктрината не би могло да се наложи отклонение. Средата е индивидуално разбиране за отделните населени места, оформена с база от история, човешки ресурс, обременителна фактология, точка на развитие в координатна система и т.н. Имайки предвид наситената замърсеност на някои отделни квартали и безобразията, настъпили развитието на урбанизацията, посланията са, за да дават пример, да изграждат общества и да бележат прогрес. Липсата на призив или слоган тук дава възможността за схаващане на усперодност на “община” и “боклук”, пренебрегвайки научната дефиниция. А всичко извън познанието се разпада и от леки земетресения. Отличен пример се вижда в Берлин, като на кофата е изписано “Beauty Box”, “Museum of modern trash” с естетичен и фин подпис от институция. Така вече ценностно е илюстрирана и стимулирана дейността по опазване на околната среда.

инж. Станислава-Владимира Станкова