Главен специалист

Специалист е лице, което добре владее някоя специалност, която пък е отделен клон от науката, изкуството или техниката, професия.

Специалистите обогатяват съществуващите практико-приложни знания и умения в дадена област, прилагат научни или художествени методи, концепции, теории и системно изучават водещите постижения в тази област или са ангажирани с изпълнение на някаква комбинация от посочените дейности.
Специалистите провеждат изследвания и анализират резултатите от тях; разработват концепции, теории, оперативни методи и методики; прилагат съществуващите знания в областта на физическите, математическите и инженерните науки, информационните и комуникационните технологии, хуманитарните и обществените науки, медицинските и здравните услуги; провеждат теоретично или практическо обучение по една или повече дисциплини на различни образователни равнища; обучават лица със специални образователни потребности и/или хронични заболявания; предоставят различни видове стопански, юридически и социални услуги; създават и представят произведения на изкуството; подготвят научни доклади и отчети; предоставят духовни напътствия. В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Административните специалисти прилагат различни концепции и теории, свързани с повишаване ефективността на организациите и лицата, които работят в тях; оценяват структурата на организациите и предлагат области, които да бъдат подобрени; осигуряват съответствие на оперативните дейности на организацията с нейните цели; набират, обучават, развиват и консултират персонала в рамките на организацията.

Държавата обаче приема “Главен специалист човешки ресурси” в “Административно-правно обслужване и човешки ресурси” да бъде назначаван с образователна степен “средно образование”.
И утре, този човек ще бъде вписан със съответните компетенции, без да е преминал образователен цикъл за научното им придобиване.
Състезателният характер при различна образователна степен също е допустим, принизявайки хората с висше образование до тези с години по-малко положен научен труд.

Така нито една териториална администрация не може да бъде коректна в управлението и контрола на държавните системи. За народна просвета въобще не може и да се говори.

инж. Станислава-Владимира Станкова