Дипломатичност в общуването

Дипломатичност в общуването в политическия спектър. Това е основното средство за решаване на задачи. Политическите ни представители да проявяват способност и умения с такт и балансиран подход да се създават и поддържат взаимоотношения, така да се достига до поставена цел. Търпение, последователност, професионализъм, психология, интелигентност!

Оказва се обаче, че контактуването, диалогичността и взаимодейственият език не са сред водещите компетенции на представителите на политическия живот. Тук се отчита, че изопачаването на факти не е общуване, и примамливите обещания за достигане до властта заради самите власт и популярност не са успеваемост по клетвата за интересите на народа.

Комуникирането на процесите днес е катастрофално за изграждането на обществено доверие, тъй като една теза преминава амплитудно от едната крайност до диаметрално противоположната такава.

Общуването чрез дипломатичност следва да е подчинено на задачата да се координират дейности, комуникации, системи и култура за преход от реактивен към проактивен подход при планиране на ресурси от дългосрочен, средносрочен и оперативен характер на целеполагане.

Невъзможността за съставяне на правителство показва, че политическите представители не са наясно, че воденето на преговори е ежедневие, а архитектурата при договаряне на интересите първо стъпва на мека сила, а след това поведенческото построение при взимане на решение се основава на стратегически компонент в сложността на кризите и процесите.

И така, докато всички търсят визията на Голиат, има ли кой да докаже, че техническото превъзходство в тактически игрови план е потенциалът за успех?!

инж. Станислава-Владимира Станкова