КСО

Професионално насочените организации изискват специален фокус върху Корпоративната Социална Отговорност, която се поставя в сърцето на всяка организация, имайки етични отговорности като степен на производство, не само на стоки, но и на услуги в полза на човечеството. Политиката по социална отговорност като отражение на цялостната дейност на работното място има подпомагаща функция при поемане на натрупваните в годините ангажименти, предприемайки действия по организирани практики за разрешаването им. В допълнение към експертните познания и ноу-хау, споделените ценности, които са в основата на корпоративната култура, са подсилени с три абсолютни ценности, защитаващи имиджа и репутацията – безпристрастност и независимост, почтеност и етика, социална и екологична отговорност, уважение към всички хора. Корпоративната Социална Отговорност по този начин се превръща в ключов инструмент за изпреварваща конкуренция, която от своя страна има стимулиращ характер към иновации, намаляващи етичните и социални рискове. Освен това тя се разглежда като несравнима сила с поглед към превъзходството. Социалната ангажираност въвежда линия на промяна със стратегическа цел за подобряване човешкия и етичен статут, но и също така устойчиви резултати с многократна полза, както за организацията, така и за обществата от различен социален статус. Корпоративната Социалната Отговорност се разглежда като ядрото на ценностите на организационната култура, което обуславя професионалния й поглед към партньорствата на международно ниво, също и местното структуриране на взаимодействие с различните административни, социални и бизнес структури.

инж. Станислава-Владимира Станкова