Национална служба за охрана

Веригата от действия, превантивни и отбранителни, в системата за национална сигурност на държавата е с фокус план безопасност, мир и обществен ред, осъществявайки акции на предпазна мярка към заплахи от вътрешен или външен тип, защитавайки благоденствието на населението.
„Национална сигурност е динамично състояние на обществото и държавата, при което са защитени териториалната цялост, суверенитетът и конституционно установеният ред на страната, когато са гарантирани демократичното функциониране на институциите и основните права и свободи на гражданите, в резултат на което нацията запазва и увеличава своето благосъстояние и се развива, както и когато страната успешно защитава националните си интереси и реализира националните си приоритети.“ (Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност)
Основното положение е свързано с приложението на Закона за Националната служба за охрана, сканиране на Етичния кодекс на служителите на Националната служба за охрана при президента на Република България и техните професионализъм, принципи и отношения.
“Националната сигурност се гради чрез строго спазване на Конституцията, на законите на Република България и на ратифицираните от Народното събрание международни договори и конвенции. България привежда своето законодателство в областта на сигурността в съответствие със стандартите на Европейския съюз и НАТО.” (Концепция за националната сигурност на Република България)

“През 1879 г. Александър Батенберг е провъзгласен за княз на България. С пристигането му на българска земя възниква необходимост от формиране на подразделение за лична охрана на княза и за отдаване на военни почести при официални и тържествени случаи. Тази задача е възложена на Софийска Първа конна сотня с командир поручик Александър Мосолов, който е назначен за първи адютант на княза.”

Националната служба за охрана по закон е юридическо лице към бюджета със седалище град София, като службата е устроена във вид на специализирана военизирана държавна служба към президента на републиката.
“Дейността на Националната служба за охрана е елемент от дейността по защитата на националната сигурност, насочена към осигуряване безопасността на определените в Закона за Националната служба за охрана лица, обекти и мероприятия.”
Органиграмата на административната структура на НСО приема тринадесет разклонения от Началника на НСО, както следва: Заместник началник на НСО, Звено по сигурността на информацията, Звено за финансов контрол, Звено за вътрешен одит, Звено “Правно-нормативно осигуряване”, Звено “Финансово-счетоводно”, Звено “Международно сътрудническо, протокол и връзки с обществеността”, Звено “Координация, административно обслужване и информационно осигуряване на управленската дейност”, одел 01, отдел 04, одел, 05, отдел 06, отдел 07.
“Организацията и дейността на Националната служба за охрана, органите за ръководство и контрол и статусът на нейните служители се уреждат със Закона за Националната служба за охрана (ЗНСО) и с Правилника за неговото прилагане.”

За осъществяването на своята работа Националната служба за охрана следва определени аксиоми при принципна деятелност, основана на няколко аспекта.

Четете още на https://stanislavavladimira.pro/национална-служба-за-охрана/