Програма за спазване на етичните закони е комплимент за организацията

Глобализацията има изравнителен ефект от създаването на детериториално пространство, което изправя бизнес средите пред определени етични въпроси в световен мащаб, свързани с културата, правните системи, отговорността, като тези стойности се нуждаят от анализ, преценка и оценяване.
Организации, които приемат стереотипа на бизнес етиката в най-същинската му форма, се поставят в различни категории спрямо представянето им в етично бизнес отношение. Тези, които работят върху най-висока ефективност на управление, издигат способността си към постигане на отговорност в лидерството, което се отличава с пълноценен мениджмънт и мениджмънт на риска. Етичната репутация на пазара, която включва мнението на международните партньори, служителите и потребителите, се отчита като етично развитие, разпознаваемо като иновация. За да се говори за организационно гражданство, проявата на етични черти следва да се отнесе до социалната отговорност, включвайки интегрирането на общностите, благоденствието на работното място, както и устойчивостта на околната среда. Категорията, която промотира културата на професионалната етика, изследва различни фактори на организационната култура, за да се дефинира постигането на етично поведение. Разработването на програма за спазване на етичните закони под формата на писани стандарти и осъществяването им, практически игри, комуникации и дисциплини, влизащи в сила в процеса на работа, е комплимент за всички участници в структурата на организацията.
Като ключов термин в глобалната етична система, във взаимодействие със социалната роля на организацията, се откроява корпоративната устойчивост, която позволява изграждането на ценности в социално, икономическо и екологично ниво, включени в стратегиите, целите и операциите на организацията. Тази корпоративна устойчивост позволява да се извършва абсолютен контрол върху бизнес рисковете и да ръководи дадените възможности по начин, който развива и установява тази устойчивост.
Етичните изисквания при международни отношения налагат стандартизация, която насърчава доверието в професията, подхождайки с уважение и почтеност при предприемането на бизнес действия.

инж. Станислава-Владимира Станкова