Спазва ли ЗДОИ и съответните си задължения Община Хасково?

Програма Достъп до информацията оцени Община Хасково на 104 място за ниво на прозразчност и спазване на Закона за достъп до обществена информация и задължения по него в рейтинговата си таблица от общо 194 общини.

ЗДОИ урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор. Обществена информация по смисъла на ЗДОИ е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. С цел осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация всеки ръководител на административна структура в системата на изпълнителната власт периодично публикува актуална информация…

В периода 1 март – 29 април 2021 година Програма Достъп до информация прегледа и оцени интернет страниците на 563 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт.

Община Хасково заема недостойното 104 място, като анализът по програмата е базиран на Закона за достъп до обществена информация.
Отчетено е, че в официалната интернет страница на Община Хасково не е изпълнено следното:

Във връзка с Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация:

 • Публикувани вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги; не е изпълнено
 • Актуални данни на отчети за дейността /информация по чл. 15 ал.1 от ЗДОИ/. не е изпълнено

Във връзка със Секция Достъп до информация:

 • Публикувана информация за звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявления за достъп до обществена информация; не е изпълнено
 • Публикувана разяснителна информация за упражняването на правото на информация; не е изпълнено
 • Публикувана информация за реда и условията за повторно използване на информация от обществения сектор; не е изпълнено
 • Публикуван годишен отчет по изпълнението на ЗДОИ; не е изпълнено
 • Публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация; не е изпълнено
 • Задължителна електронна форма за подаване на заявления; не е изпълнено
 • Изискване не електронен подпис за подаване на заявление по електронен път; не е изпълнено
 • Публикуван списък на категорииите информация, класифицирани като служебна тайна в тази администрация; не е изпълнено
 • Публикувани списъци на разсекретени документи; не е изпълнено
 • Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на институцията; не е изпълнено
 • Предвидена секция – информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп; не е изпълнено
 • Посочено място за преглед/четене на предоставената информация. не е изпълнено

Във връзка с Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет:

 • Публикувани плащания по Себра; не е изпълнено
 • Публикуван Общ устройствен план (ОУП). не е изпълнено

Спазва ли ЗДОИ и съответните си задължения Община Хасково е въпрос не само на закон, а и на етика към гражданите и екипната работа в името на прозрачността и техните благополучие и напредък, но когато местното самоуправление е с изоставащи функции, с какъв таймер остава да е житейският просперитет на населението?!

инж. Станислава-Владимира Станкова