Точният дрескод е с еквивалентна значимост към всички маниери на поведение

Задаването на понятията бизнес етика и бизнес етикет в обща рамка дава основание елементите на бизнес етикета да се отнесат към етиката. Категоризирано етикетът включва писаните правила, които гарантират спазването на бизнес етиката в комуникациите, като етичните норми се транслират в процедура за реални действия и отношения.
Взаимовръзката между двете понятия намира израз и в елементите, придружаващи цялостния облик, изискван за абсолютно поведение, вдъхващо авторитет. За такъв елемент се отчита дрес кодът във всичките му разновидности.
Професионалният и делови манталитет се разпознава първоначално чрез дрес кода, избран подходящо за съответната среща, събрание или дадено мероприятие. Външният социален статус сигнализира за професионалните способности и квалификация. От изключително значение е правилното подбиране на облеклото, чрез което се изпраща точен адрес на посланията в работата. Точният дрес код е с еквивалентна значимост към всички маниери на поведение като ръкостискане, зрителен контакт, стойка, и подчертава нивото на етикеция, но и разкрива индивидуалността на хората, което е предпоставка за бъдещи успешни работни взаимоотношения.
Хората възприемат послания от знаци, като те най-често се проявяват от първото впечатление. Умело разчитат какво им се презентира чрез външния вид, обноските и цялостното поведение, а това е и основна важност и значимост, тъй като е стъпката, която води до същността на представителите на организацията, както и до това какво се очаква от техния професионализъм.
Бизнес облеклото е плод на индивидуалната културата, но и на културата на организацията, която залага своята визия в този аспект в структурата си под формата на вътрешен норматив. Обективизирането на етикета и протокола следва да се спазва не само на работното място, но и при коктейли, театрални постановки и други възможни събития.
Неоспорима част от етикета на бизнес дрес кода са факторите, които характеризират нивото на имиджовия външен вид. Високата хигиена, свежестта и добрата физическа форма са предпоставка за положителна оценка на потенциала в човешките и бизнес отношения. Добре оформената прическа, свежото лице, подредени пръсти с къс до среден маникюр, както и лекото ухание предразполагат за улавяне на същността на организацията.
Дрес кодът е корпоративната униформа, която служи като визитката пред аудиторията във вътрешната и външната среда на организацията.

инж. Станислава-Владимира Станкова