Уважаеми граждани, вчера продължих официалната си кореспонденция до г-жа Стефка Здравкова, областен управител на област Хасково

Уважаеми граждани, вчера продължих официалната си кореспонденция до г-жа Стефка Здравкова, областен управител на област Хасково, с копие до Комисията по етика към ПП ГЕРБ.

“Уважаема г-жо Здравкова,
Подхождам с уважение към фактическия върнат отговор към мен от 05.08.2020 г. като обратна връзка на Писмо от 23.07.2020 г. Наблюдава се липса на действителна конкретика при предоставената от Вас информация по съответните точки. Имайки предвид детайлната важност на предмета на запитването, в интерес на всички граждани е тези въпроси да бъдат финализирани с ефективен резултат, тъй като авторитетът на град Хасково е с особено влияние върху системата на управление и нейното качество.
1. Вие твърдите, че единственият официален източник на информация за работата на Областния управител на Област Хасково е официалната интернет страница на институцията, а именно: www.hs.government.bg. Изхождайки от изложеното Ви твърдение, изхождайки и от презумпцията за сигурността на гражданите и защитата от подвеждаща информация, какви действия планирате да предприемете по закриването на фейсбук страницата “Областна администрация Хасково”, тъй като разбираме, че Вие нямате никакъв контрол върху администрирането на този източник, което от своя страна е реален рисков фактор за публичност на некоректни информационни потоци и разрушаване на обществения имидж, свързани с представляваната от Вас държавна институция? Кой има правото да използва името на Областна администрация Хасково за създаване на публични фейсбук страници, като зад такъв тип страници предполагаемо е осъществимо администрирането от физически лица и/или организации с неясни подбуди и намерения? Активните Ви действия по закрила към името и същността на Областна администрация Хасково са Ваш морален дълг.
2. Ръководейки се от Вашия мотив за популяризирането на нашата област, и налагането й като естествен регионален лидер в Южен централен район, грамотността на служителите Ви е неизменно условие за достигането на този процесуален прогрес. Позовавайки се на “Вътрешни правила за административно обслужване в ОА Хасково”, за да гарантирате качество на административната услуга, както и съответната гаранция за достоверност, отправрявам “Предложение-искане за усъвършенстване на организацията в лингвистично направление”, тъй като текстове, публикувани в www.hs.government.bg, са срам за институция от този ранг, на входа на която пише Република България. Относно цитираните от Вас закони във връзка с критериите и процедурите за назначаване на служителите те са с ясна компетентностна аргументация, като владеенето на родния език е етично и нравствено задължение, олицетворяващо социалното уважение и отговорността към заеманата длъжност. Моля за информирано становище относно гореспоменатото ми предложение с подробна справка за проектните стъпките по ограмотяване и усъвършенстване.
3. С правомощията, отредени Ви в качеството на Областен управител, Вие следва да оперирате в интерес на гражданите, като осъществявате необходимите координация и контрол. Упражняването на тези функции е Ваше изключително задължение, що се отнася до съмнително насочени намерения към територията на град Хасково, а и на територията на цялата Област. Моля да отчитате Вашето отговорно внимание върху сигурността и предотвратяването на подозрително замислени проекти.
Уважаема г-жо Здравкова,
Моля да отговорите на гореизложените точки в името на характерните показатели за достойнство и вяра в държавния апарат.”

инж. Станислава-Владимира Станкова