Управление на разузнавателна дейност

Управление на разузнавателната дейност. Държавна агенция “Разузнаване”.

Огранизацията на разузнавателната дейност се обуславя с най- стратегически основателната си част, а именно управлението, чието разпореждане съобразява анализа на външните условия с целеполагането на политическия фокус на алтернативни трасета на задачи за изпълнение. Непрестанният процес на авторитет, отражение и давление при управлението на разузнавателната дейност е характерната социална динамика и за активността на системата при разузнавателните сили и средства. Ръководните решения в този сектор са с фундаментална устойчивост при класификация на база информация след конкретен анализ по стандарти, които включват планиране, подготовка, контрол, координация и взаимодействие на разузнавателни операции с преценка върху задачите, целите, реализацията на системата, но най-вече върху взетите решения за положителния й коефициент на полезно действие.
Държавна агенция „Разузнаване“ е служба за сигурност, отговаряща за външнополитическото и икономическото разузнаване на Република България. Тя придобива, обработва, анализира и предоставя на държавното ръководство разузнавателна информация, оценки, анализи и прогнози, свързани с националната сигурност, интересите и приоритетите на страната. Агенцията е наследник на бившите Първо главно управление (ПГУ) на Комитета за държавна сигурност и Националната разузнавателна служба.
За основен принцип в управлението на разузнавателната дейност се възприема важността на националните интереси, като от подобно значение зависят постановките при плановото изпъленение на секторната политика в областта на разузнаването.

Основните принципи на управление на разузнавателната дейност се селектират в четири точки на методичен работен процес:
• Национални интереси – съответствие на разузнавателната стратегия с държавната политика;
• Целенасоченост и плановост – стъпково реализиране на цели и задачи срещу тероризъм, наркотрафик, пролиферация, изпиране на пари;
• Централизъм – единно направлявано навигиране на разузнавателните звена и информационно-аналитичната страна;
• Оптималност и ефективност – определяне на най-резонните “шорткът” пътища с ефективност на средствата и методите на опериране.

Ходово следва общодържавна информационно-аналитична дейност за набиране, съхранение, обработка и анализ на разузнавателна информация, както и последващи парафирани стратегически решение за градежа на системата. Този процес търпи подразделение информационна дейност и подразделение аналитична дейност. Информационната дейност по същността си отговаря за събирането, запазването, обработката и подготовката на информационната база, докато аналитичната страна се грижи за изследването на фактическите обстоятелства, чрез който да се осигурява външната политика на страната, както и ефективността в управлението на разузнавателната дейност.

Планирането на разузнавателната дейност откроява три значими сегментирани полета при активността си:
• Съставните части на планирането включват избор на цел, определяне на задачи, разбиране на обстановка, избор на пътищата за реализация и времевата рамка за осъществяване на процеса;
• Принципите в планирането на разузнавателната дейност включват своевремени действия, обосновка, конкретна информация, фокус, рационалност и гъвкавост;
• Според значението планирането се осъществява според поставената цел и мащаба на разузнавателните действия, според времето, видовете и формите на разузнавателна дейност, географските райони и обектите на разузнаване.

От 1.11.2015 г. Национална разузнавателна служба е девоенизирана и трансформирана в Държавна агенция „Разузнаване“ със Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, приет от 43-то Народно събрание на 01.10.2015 г., обнародван в брой 79 на Държавен вестник от 13.10.2015 г., и в сила от 01.11.2015 г.
Този нормативен акт е първата законова рамка на цивилното разузнаване в българската правна история. Законът регламентира ясно отношенията на Агенцията с висшите органи на държавната власт и създава основа за хармонизиране на дейността ѝ с другите органи и администрации от системата за защита на националната сигурност. Законът урежда устройството, дейностите и функционирането на Агенцията и статуса на нейните служители. Разписани са основните функции и дейности, както и организацията, способите и средствата за изпълнението им.

Интересите и защитата на Република България се осигуряват на национално ниво в образ на мисия от страната на Държавна агенция “Разузнаване”.
Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) е служба за сигурност, която придобива, обработва, анализира и предоставя на държавното ръководство разузнавателна информация, оценки, анализи и прогнози, свързани с националната сигурност, интересите и приоритетите на Република България.

Функциите на Държавна агенция “Разузнаване” при управлението на разузнавателната дейност се характеризират със защита на националната сигурност на Република България; информационно- аналитична работа, предотвратяваща вредни сили, както и запазване на конституционния ред, външната политика, икономиката и националната сигурност; асистиращ акт за реализация на държавните приоритети чрез екипна дейност с управлението на страната относно запазване на конституционния ред, външната политика, икономиката и националата сигурност.

Дейността на ДАР се осъществява въз основа на следните основни принципи:
• спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна;
• зачитане и гарантиране на правата на човека и основните свободи;
• защита на информацията и на източниците за придобиването й;
• обективност и безпристрастност;
• сътрудничество с гражданите;
• политически неутралитет;
• съчетаване на тайни и явни форми и способи на работа.

ЗАДАЧИ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ “РАЗУЗНАВАНЕ”
Придобиване на източници на актуална разузнавателна информация по основните направления на дейност, привличане към сътрудничество на лица;
Разработване и използване на собствена специална техника и системи за осигуряване на оперативната дейност и за комуникация, използване на разузнавателни средства и способи извън и на територията на Република България, при стриктно спазване на реда, определен със Закона за специалните разузнавателни средства;
Оценка и анализ на придобитите със специфични методи и средства данни, както и на данни от явни източници;
Обмен на данни и анализи по линия на сътрудничеството с партньорски служби и в рамките на разузнавателните общности на ЕС и НАТО;
Изготвяне на информационни и аналитични материали за държавното ръководство и останалите потребители на информация на ДАР;
Подбор на кандидати за служители и проучване с цел установяване на надеждността им за работа с класифицирана информация;
Обезпечаване на сигурността на задгранични дипломатически представителства на Република България – охрана и физическа сигурност; техническа защита; сигурност на служителите; сигурност на информацията и мерки за предотвратяване на нерегламентиран достъп до класифицираната информация;
Поддържане на самостоятелен оперативен архив, автоматизирана информационна система и собствени криптографски ключове, средства и системи за защита на информацията;
Защита от нерегламентиран достъп до класифицираната информация, събирана, обработвана и съхранявана от Агенцията, и защита на служебната кореспонденция;
Закрила на служителите и охрана на обектите на Агенцията;
Координация и взаимодействие на изпълнението на поставените задачи с другите институции от системата за национална сигурност и информационен обмен.

ПРИОРИТЕТИ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ “РАЗУЗНАВАНЕ”
Тероризъм и други асиметрични заплахи:
Съвременните рискове и заплахи за сигурността и интересите на страната ни се отличават със своята динамика, непредвидимост и асиметричен характер. Те налагат необходимостта от интензивно сътрудничество между структурите от системата за защита на националната сигурност и всеобхватен подход за неутрализирането им. По линия на тероризма и асиметричните заплахи ДАР придобива и анализира информация, отнасяща се основно до противодействието на тероризма, екстремизма, организираната престъпност, нелегалния трафик на хора, наркотици и др.

Външнополитическа и икономическа сигурност:
Сред приоритетните направления на дейност на ДАР е осигуряването на актуална и достоверна информация, която е от съществено значение за реализирането на българската външна политика и политика за сигурност, за защитата на сигурността и интересите на Република България в областта на икономиката и енергетиката, както и за изпълнението на задълженията на страната във връзка с членството й в различни международни организации.

Сътрудничество със сродни служби от страните – членки на ЕС, НАТО и други държави. Участие в многостранни форуми на службите от международната разузнавателна общност:
Транснационалният характер на рисковете и заплахите за сигурността извежда на преден план необходимостта от споделяне на информация на двустранно и многостранно равнище. Взаимното допълване на разузнавателна експертиза дава възможност за консолидиране на данни от различни източници, както и за обезпечаване на държавното ръководство с необходимата информация по регион или държава при спестяване на ресурси и обединяване на способности.
Много интензивен е обменът на информация между ДАР и партньорските служби по противодействие на международния тероризъм, незаконната миграция, обстановката в кризисни региони.

В управлението на разузнавателната дейност по приоритетност ДАР оперира, като придобива, съхранява, обработва, обобщава, анализира и предоставя разузнавателна информация, материално необходима за държавното ръководство под формата на информации, доклади, анализи и брифинги. Държавна агенция разузнаване работи по Закон за Държавна агенция “Разузнаване”, който урежда устройството, дейностите и функционирането на Агенцията и статуса на нейните служители. Освен това се следва и Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция “Разузнаване”, който е приет с Постановление No 66 на Министерския съвет от 28.03.2016 г. (Обн., ДВ, бр. 27 от 05.04.2016 г., в сила от 05.04.2016 г.). Предлага нормативно развитие на законовата уредба по въпросите, за които е налице законово препращане. Правилникът предлага адресати на разузнавателна информация да бъдат освен установените в Закона за Държавна агенция “Разузнаване”, и ръководителите на служби за сигурност и служби за обществен ред и ръководителите на агенции и институции съобразно функциите им, свързани с националната сигурност. С Правилника се посочват необходимите документи за заемане на длъжност на държавен служител в Агенцията, както и редът за възникване, изменение и прекратяване на служебното правоотношение.

Държавна агенция “Разузнаване” е под парламентарен, административен, съдебен и граждански контрол по силата на чл. 21 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност като системна организация с отговорност за протекция на националната сигурност на страната. Контролът се осъществява както върху дейността на ДАР, така и върху нейния председател.

Характерността в управлението на разузнавателната дейност се означава в самата й организация на територията на разузнаваните държави, в организацията на агентурното, легалното и техническото разузнаване.
Мащабът в управлението на разузнавателната дейност се основава на планирането в обекта си на стратегическа проекция срещу въоръжените сили на разузнаваната държава, инокомически, научни, технически и технолигични средства, както и срещу разузнавателните и контраразузнавателните части на разузнаваната държава.
Проектното планиране на разузнавателната дейност тренира и реализира предметни разузнавателни акции, като за целта прецизно се селектират средства, сили, определението им по ръководство на употреба, и подсигуряване на техническата база на материалното подплатяване на операциите. Успешните акции пък пряко зависят както от взаимодействената координация, така и от контрола по избора на взетите решения и тяхното пряко приложение на терен.
Според своята мисия Държавна агенция “Разузнаване” осъществява разузнавателни операции и придобива, съхранява, обработва, обобщава, анализира и предоставя разузнавателна информация. Разузнавателната информация представлява придобита от Агенцията информация за чужди страни, организации и лица или за свързани с тях български организации и лица, която е от значение за националната сигурност на Република България.

инж. Станислава-Владимира Станкова